Sjögräsängar utgör ett dominerande habitat i kustområden över hela världen. Under de senaste decennierna har det emellertid skett en dramatisk minskning av sjögräsets utbredning längs många kuster. Detta är väldokumenterat och har föranlett att sjögräsängar har behandlats i Rio-deklarationen som hotad biotop. Sjögräsängar på svenska västkusten är dominerat av ålgräs (Zostera marina) som har en viktig ekologisk roll med hög biodiversitet och produktion av både växter och djur och genom sin s.k. "ekosystemtjänst" ett betydande ekonomiskt värde. Under sommaren 2000 har en kartering i WWFs regi av ålgräs i 5 västsvenska kommuner visat på en 58% reduktion i utbredning sen mitten på 1980-talet.

Sjögräs (ålgräs) är internationellt och nationellt en marin ressurs som är deklarerat skyddsvärd. Ålgräsets snabba försvinnande vid den svenska västkusten är oroande. Det finns därför ett klart behov från naturskyddsinstanser och kustplanerare att förstå ålgräsängarnas ekologiska roll och belysa varför det försvinner för att därigenom förutsäga konsekvenserna av förlusten av och vidtaga politiska åtgärder för att rädda detta habitat i kustekosystemet.

Resultaten har, som i många andra undersökningar runt om i världen, visat på en dramatisk minskning i sjögräsets utbredning. Sedan början av 1980-talet har i de fem undersökta kommunerna, 50 av 69 utvalda sjögräsängar minskat i omfattning. 52 % av sjögräsets totala areal har försvunnit, vilket är fördelat som 43 % (83 ha) i Strömstad, 73 % (279 ha) i Uddevalla, 18 % (54 ha) i Stenungsund och 82 % (648 ha) i Kungälv. I Lysekils kommun är dock bilden oförändrad - vilket kan beror på att ålgräs längst in i Gulllmarsfjorden inte kunde karteras pga intensiv blomning hela sommaren som störde sikten.

Målsättningen med projektet "Ekologisk roll av ålgräs i svenska havsområden" är att genom fältundersökningar och experiment kunna ge en vetenskaplig korrekt bedömning av ålgräsets funktion som habitat för främst större predatorer (inkl. kommersiellt viktiga fiskar och skaldjur) och att kunna ge en bedömning av kvarvarande ålgräsängars hälsostatus och varför de försvinner.