Projektet "Västerhavets korallrev - tillstånd och hotbilder" har under år 2000 erhållit finansiellt stöd från WWF. En relativt ingående projektbeskrivning ingavs vid föregående års ansökan, och här ges därför enbart en kortfattad beskrivning och komplettering.

Projektet inleddes i juni och under innevarande fältsäsong har en detaljerad kartläggning av geografisk utbredning och status hos korallförekomster i norra delen av Kosterrännan genomförts med hjälp av avancerad ROV-teknik.

Försök har också gjorts att lokalisera eventuella kvarvarande korallförekomster längre söderut i djuprännan, dock hittills utan några nya fynd av levande koraller. Studier av relevanta miljöfaktorer på korallokaler har påbörjats med hjälp av registrerande instrument. En omfattande videodokumentation har genomförts och kommer att användas för olika typer av publik information samt för studier av framtida utveckling.

Resultaten hittills visar att korallförekomsterna i Kosterrännan är hårt trängda och utsatta för störningar i form av bl a trålfiske, sedimentation och biologisk konkurrens. Försök att åstadkomma ett varaktigt skydd för korallokaler och andra "hot-spots" i Koster-Väderörännan går långsamt och har mött starkt lokalt motstånd. Det är därför av största vikt att dokumentationen av utbredning, status, aktuella hot och utvecklingstendenser hos särskilt värdefulla miljöer i Västerhavet kan fortsätta, för att skapa starka vetenskapliga belägg och förståelse hos allmänhet och beslutsfattare för de åtgärder som erfordras för att dessa miljöer skall kunna bevaras.

Om ett effektivt skydd för kända men ödelagda korallokaler i södra delen av Koster-Väderörännan kan åstadkommas, vill vi också arbeta vidare med utveckling av metoder för återinplantering av ögonkorall.

Aktuell information från bl a sportfiskare indikerar att biologiska "hot-spots", med bl a rika förekomster av hornkoraller, förekommer på flera platser längre ut i Skagerrak. Även dessa lokaler planerar vi att undersöka närmare med ROV-teknik.

De specifika mål som projektet omfattar är:

1) Inventering och detaljerad kartläggning av Lophelia-rev i Koster-Väderörännan samt av andra biologiska "hot-spots i östra Skagerrak. I arbetet ingår också videodokumentation av korallförekomster med associerad fauna, samt deras utveckling under projektperioden.

2) Jämförande analys av miljöförhållanden på de tre kända lokalerna för förekomst av levande koraller i Koster-Väderörännan under 1900-talet, med avseende på bottenförhållanden, turbiditet, strömförhållanden och spår av antropogena störningar. Resultaten ligger bl a till grund för bedömningar enligt pkt 3 och 4 (nedan).

3) En analys av befintliga hot mot reven och vilka åtgärder som måste vidtas för att reducera eller eliminera hoten och säkra en fortlevnad.

4) Analys av möjligheterna till restaurering av eventuellt utdöda rev genom återinplantering av levande korall.

5) Framställning och spridning av videofilmer och annat informationsmaterial som behandlar Lophelia-reven och andra biologiska "hot-spots" som livsmiljöer, samt de hot som finns mot deras fortsatta existens. Publicering av relevanta resultat i erkända internationella tidskrifter, samt fortlöpande rapportering till WWF och relevanta myndigheter.