Susanne Baden 1,2, Lars-Ove Loo 1,3, Tomas Lundälv 3, Per Nilsson 1,3
1) Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet
2) Kristinebergs marina forskningsstation, Fiskebäckskil
3) Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad


Inom detta program vill vi använda nya teknologier för att kartlägga, analysera och informera om västkustens marina miljöer. Programmet består av fyra delprojekt. Delprojekt 1-3 kommer att utföras vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium, medan deprojekt 4 kommer att utföras vid Kristinebergs marina forskningsstation.

1) Västerhavets koraller - tillstånd och hotbilder
Med utnyttjande av avancerad ROV-teknologi genomförs detaljerad kartläggning av korallförekomster och andra biologiska "hot-spots" i Västerhavet, samt av miljöförhållanden, dynamik och aktuella hot mot dessa miljöer. Erhållna resultat analyseras vidare i GIS-system. Videodokumentationen används för produktion av högkvalitativa informationsfilmer.

2) Marina biotoper i kustzonplanering: analyser med geografiska informationssystem (GIS)
Inom detta projekt kommer vi samla in tillgänglig information om marina biotoper på västkusten, att klassifiera områden enligt EUNIS system för habitat, samt att analysera skyddsstatus i Sverige för olika typer av biotoper. Analys arbetet kommer at ske med hjälp av geografiska informationsystem (GIS).

3) Vattenkikaren: Marina miljöer på Internet
Syftet med Vattenkikaren är att skapa ett roligt, intresseväckande och innehållsrikt läromedel om havet och den marina miljön, tillgängligt via Internet. Vi vänder oss främst till skolelever och lärare, men också till allmänheten. I denna ansökan förslår vi en ytterligare satsning på att internationalisera vattenkikaren, och att förstärka delarna om miljöfrågor och marina biotoper.

4) Ekologisk roll av ålgräs i svenska havsområden
Syftet med projektet är att undersöka den ekologiska rollen av ålgräsängar och den miljö de skapar, med speciellt fokus på interaktionen mellan växter och djur i miljön och på möjliga orsaker till den drastiska minskningen av ålgräsängarnas areal i många områden längs västkusten.