Personal Homepage Jan Karlsson: SEPA

SEPA - national monitoring programme

 

 

 

Övervakning av vegetationsklädda hårdbottnar vid svenska västkusten

Provtagning, där fotografering av en given yta används för registrering av täckningsgrad av makroalger utförs vid 6 lokaler strax väster om Gullmaren i mellersta Bohuslän. Provtagningen görs 1 gång per år inom ramarna för Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram och startade 1993. Vid det löpande analysarbetet läses bilderna in via ett digitaliseringsbord i ett datoriserat bildbehandlingsprogram där täckningsgrad, antal vegetationsskikt och punktmönster beräknas för enskilda taxa eller grupper av taxa. För storvuxna arter där individerna är morfologiskt väl definierade görs också täthetsberäkningar. Faktoriell variansanalys samt regressionsanalys används för att jämföra algvegetationens och enskilda arters temporala och spatiala utveckling vid de olika lokalerna.

För närvarande finns följande rapporter tillgängliga:

Reports (In Swedish only) available in pdf-format:

Årsrapport 2006.pdf (In Swedish only) Size: 1,3 Mb

 

Jan.Karlsson@tmbl.gu.se