________________________________________________________
 

 

Under projektets gång har ROV-teknik för inventering och dokumentation av bentiska biotoper utvecklats. Med hjälp utav lasermarkörer och sonar har det blivit möjligt att mäta upp bottenarealer på ett exakt sätt samt att göra kvantitativa uppskattningar av organismer. Ett akustiskt positioneringssystem för undervattensbruk, tillsammans med detaljerad information om bottentopografin framtagen med modern akustisk teknik, har gjort det möjligt att följa och lagra ROV:ens rörelse i förhållande till sin omgivning. Följaktligen kan även positionen hos filmade organismer och biotoper bestämmas. Vi har lyckats få en god överblick över var miljöer med särskilda biologiska värden och för området karaktäristiska arter finns. Några av dessa miljöer finns markerade på kartor i rapporten.

Olika tekniker användes för att inventera och klassificera både hårdbottnar och epifauna på sedimentbottnar. Det blev dock uppenbart under denna ROV-studie att rådande klassificeringssystem ej är tillräckligt detaljerade eller utvecklade för att vara användbara på djupare biotoper i Koster-Väderörännan. Förmodligen behövs nya klassificeringssystem med speciella anpassningar för ROV-teknik. Trots detta har inventeringen av området gett värdefull information både om förekomsten av arter och biotoper samt om effekter på bottenfaunan orsakade av trålfiske. Vi har även fått realistiska uppskattningar av tidsåtgång och kostnad för inventeringsprojekt baserade på ROV-teknik. Slutsatsen är att ROV-teknik i många fall är mer effektiv än traditionella metoder.

Dokumentation med video och sonar har gett ny information om rådande hot mot den biologiska mångfalden i det inventerade området. Kraftig sedimentation, vilket kan vara en kombinerad effekt av övergödning och resuspension av sediment vid trålfiske, kan leda till att faunan på djupare hårdbottnar kvävs. Det har även påvisats mekaniska skador, då trålning förekommer i omedelbar närhet av särskilt känsliga biotoper, som korallrev.

Ladda ner en fullständig PDF-version på Svenska (12.1 Mb)

 
 
________________________________________________________