Karta över Koster-Väderörännan Områden som innehåller speciellt värdefulla habitat är markerade med röd färg.

 
 
______________________________________________________
 
 

 

 

 

Inventering av djupbottenmiljöer i Kosterrännan - fauna och miljöhot

Ett pilotprojekt om användning av ROV-teknik för inventering och dokumentation av marina områden startade 1998 på uppdrag av länsstyrelsen för Västra Götaland samt Naturvårdsverket. Koster-Väderörännan valdes som pilotområde, eftersom det var känt för marina miljöer av särskilt värde. Rännan är 65 km lång och 250 m djup och löper längs norra Bohuslän på svenska västkusten. Världsnaturfonden (WWF) har stöttat dokumentation av området med ROV-teknik sedan 1995. Det har sedan länge varit känt att Koster-Väderörännan hyser stora biologiska värden och många för Sverige unika arter och biotoper, men kunskapen om småskaliga utbredningsmönster av dessa arter och biotoper har varit bristfällig. Det gäller särskilt de mycket rika, djupa hårdbottenmiljöerna. ROV-tekniken erbjuder helt nya möjligheter att studera dessa miljöer och kunskapen om dem har ökat dramatiskt under den pågående studien. ROV-tekniken erbjuder även nya vägar att informera allmänheten om biologiska värden och marina miljöproblem.
 
______________________________________________________