______________________________________________________
 

 

 

MARBIPP

Marine Biodiversity Patterns & Processes

Ett forskningsprogram som skall öka kunskapen om den biologiska mångfalden i Sveriges kustvatten och utveckla riktlinjer för myndigheters hantering av denna mångfald.

Ett antal nationella och internationella politiska beslut och överenskommelser fokuserar på bevarande och vård av biologisk mångfald, t.ex. regeringens miljömål, EU:s habitatdirektiv samt Riokonventionen. För att dessa politiska målsättningar ska kunna uppfyllas behövs ytterligare forskning och vetenskapliga sammanställningar om den marinbiologiska mångfalden i kustzonen.

MARBIPP är ett vetenskapligt program med det huvudsakliga målet att skapa ökad kunskap och tillämpbara arbetsmetoder för vård av marinbiologisk mångfald i svenska kustvatten.

De främsta forskningsinriktningarna inom programmet är att:

  • utveckla sätt att mäta biologisk mångfald i marina kustnära miljöer.
  • klarlägga samband mellan orsak och verkan av hot mot den biologiska mångfalden i havet och utifrån detta kunna förutsäga förändringar i den biologiska mångfalden med olika skötselplaner och störningsnivåer.
  • klarlägga de positiva effekter som skapas av marina ekosystem och relatera dessa till biologisk mångfald.
  • skapa underlag för hur man tillvaratar den biologiska mångfalden och hur dynamiska processer i marina ekosystem relaterar till biologisk mångfald.

Vi har valt att arbeta med fem skandinaviska livsmiljöer som modellbiotoper. Fyra av de utvalda biotoperna är vanligt förekommande, viktiga kustbiotoper som täcker in en stor del av bottensubstraten från 1 til1 5 m djup. Dessa är algbälten, ålgräsängar, blåmusselbäddar och grunda mjukbottnar. Den femte biotopen, djupa korallekosystem, representerar en unik s.k. "hotspot"-biotop för skandinaviska vatten.

Programmet finansieras av Naturvårdsverket och startade i september 2001 och
planeras pågå under 5 år. Ett trettiotal personer, varav 18 forskare och 11 doktorander, är engagerade i programmet. MARBIPP leds av en styrgrupp och under programperioden ska uppföljningskontakter hållas med en avnämargrupp.

Gå till MARBIPPs hemsida

 
 
______________________________________________________