Dokumentation av djupbottenmiljöer i Skagerrak med ROV-teknik - fauna och miljöhot

Resultat från undersökningar med konventionella provtagningsmetoder tyder på en förändring och utarmning av djupa bottensamhällen i norra Skagerrak under de senaste årtiondena. Detta projekt är inriktat på att uppskatta nuvarande status främst för djupa hårdbottenbiotoper längs Koster-Väderörännan och Norska rännan i norra Skagerrak. Resultaten används som framtida referens samt för att identifiera möjliga orsaker till förändringar, som förändring av fiskemetoder, övergödning och påverkan av giftiga substanser. Eventuella skyddsbehov utvärderas och särskilt intressanta biotoper kartläggs med GIS-teknik. Projektet inriktar sig även på att utveckla fotografiska och akustiska metoder för inventeringar och detaljstudier av djupa bottensamhällen, som alternativ till konventionella, destruktiva provtagningsmetoder.

____________________________________________________________