________________________________________________________
 

 

I nordöstra Atlanten hittar man rev av djupvattenskoraller från kontinetalsluttningen utanför den Iberiska halvön och ända upp till den skandinaviska kontinentalsockeln. För att täcka variationer i miljöbetingelser och samspel, på olika havsbottnar, vilka gjort bildning av korallrev möjliga, kommer forskargrupper inom ACES-projektet att koncentrera sig på ett antal utvalda nyckelområden längs denna latitudsträckning. Dessa områden är Galicia Bank, Porcupine Slope, Rockall Trough, Skagerrak och norska kontinentalsockeln. Syftet med projektet är att få fram en grundläggande bedömning av tillståndet hos rev av djupvattenskorall längs hela den europeiska kontinenten. Detta skall ligga som grund för rekommendationer vad gäller nödvändig övervakning och metodikkrav för att säkra en hållbar utveckling i framtiden för dessa miljöer. Utveckling av ett nytt förvaltningskoncept för ett hållbart utnyttjande av djupa marina ekosystem längs hela utbredningsområdet är en stor utmaning och kan bara åstadkommas på ett förenat europeiskt plan.

För att lösa denna utmaning fokuserar ACES på tre vetenskapliga huvudmål. Dessa kommer att ge de vetenskapliga data som är nödvändiga för att uppfylla det slutliga målet, nämligen att ge opartiska praktiska rekommendationer hur dessa spektakulära djupvattensekosystem skall förvaltas.

Vetenskapliga mål och förväntade resultat

Mål 1: Att kartlägga den strukturella och genetiska variationen, potentialen hos skelettstrukturen och livslängden hos ekosystem med djupvattenskorall.

Mål 2:Att uppskatta hydrografiska och andra lokala fysiska drivprocesser vilka påverkar flödet av sedimentpartiklar och partikulärt organiskt kol i det bottennära gränsskiktet i närheten av djupvattenskoraller

Mål 3: Att beskriva det djuplevande korallekosystemet, dess dynamik och funktion; utforska korallernas biologi och beteende och uppskatta detta ekosystems känslighet för naturliga och antropogena stressfaktorer.

Mål 4: Att ange en känslighetskod, identifiera de viktigaste grunderna för bevarande (och öka allmänhetens medvetenhet), och komma med rekommendationer för hur resurser i djuphavet utanför den europeiska kontinenten skall användas på bästa sätt.

Gå till ACES hemsida

 
 
________________________________________________________