Minnesanteckningar: Möte Kemisk ekologi & Biohydrodynamik, den 2 april 2001

Närvarande: Gunilla, Martin, Mats, Kent, Ann, Henrik, Örjan, Mia, Eva Marie och Per J som noterade.

Plats: Lilla föreläsningssalen: 15.00-16.00

Avgränsning av gruppen

Mötets allmäna åsikt var att kemisk ekologi och biohydrodynamik tills vidare samlas i en grupp för att nå en kritisk massa av personer.

Syftet med gruppmöten

Följande funktioner för möten i Kemisk ekologi & Biohydrodynamik föreslogs:

Rutiner för gruppmöten

Mötestäthet

Ett möte i månaden med en fast tid: 3:e torsdagen i varje månad, 13.00-15.00, Vita loftet

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar förs enligt ett roterande schema. Minnesanteckningarna e-postas, till vidare, till Eva Marie för publicering på gruppens hemsida.

Sammankallande

Den som för minnesanteckningar sammankallar till nästa möte 1 vecka i förväg. Bidrag till dagordningen skickas med e-post till sammankallande.

Kontaktpersoner

Henrik Pavia för kemisk ekologi

Per Jonsson för biohydrodynamik

Sändlista

Kallelse till möten sänds till Gunilla, Martin, Mats, Kent, Ann, Henrik, Örjan, Mia, Eva Marie, Per J, Maria Leisborn, Elisabet Brock, Gunnar Cervin och Per Åberg

Hemsida

Eva Marie kommer att konstruera en hemsida för projektområdena kemisk ekologi och biohydrodynamik. Hemsidan kommer bl.a. att innehålla presentation av oss själva och alla projekt, lediga examensprojekt och minnesanteckningar.

Erkännande av EU i verksamhet inom TCoE

Det är viktigt att alla vetenskapliga bidrag, konferenser, utskick o.dyl. visar att verksamheten stöds av EU. Textförslag och godkänd EU-flagga kommer att distribueras av Eva Marie.

Visioner

Till nästa möte funderar Henrik och Per J på visioner om kemisk ekologi och biohydrodynamik

Näringslivskopplingar

Till nästa möte tar Eva Marie tacksamt emot idéer om hur olika forskningsinriktningar kan tänkas ha kopplingar till näringslivet.

Kort presentation om pågående forskning

Ann berättar om hennes pågående (eller planerade) forskning.

Nästa möte

19 april, 13.00-15.00, Vita loftet