News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

 

Massdöd bland knubbsälar 2002

Bakgrund, epizootins förlopp
En epizooti (= epidemi hos djur) följer ofta ett visst förlopp.

Den inleds med en lagfas, då smittan sprids med liten hastighet till fler djur. Det är få djur som dör per dag, men det kan bli smärre utbrott som sedan går tillbaka. Slumpfaktorer avgör hur lång denna fas är. Denna fas kan pågå i 30 dagar, men under säldöden 1988 varierade denna fas mellan 10 och 32 dagar i olika kolonier.

Därefter följer en uppåtgående (exponentiell) fas, med alltfler döda djur per dag. Denna fas kan vara i ca en vecka.

Under den höga fasen, som kan pågå i 30 dagar dör många, och ungefär lika många, djur per dag.

Därefter klingar antalet döda per dag av snabbt i en nedåtgående fas.

Epizootin slutar med en längre fas med få döda per dag.

Hela förloppet, från första dödsfallet till det sista, kan pågå i 100 dagar per koloni.

Det är först i kurvans topp man kan göra de första uppskattningarna av hur många, och hur stor andel, som kommer att dö i en koloni. Den bästa uppskattningen av antalet och andelen döda visar sig då augusti månads flygräkning är sammanställd.

Schematisk bild av epizootins förlopp i en koloni. Hela förloppet kan pågå i 100 dagar per koloni, men slumpfaktorer i den långa inledande fasen avgör längden.

 

Sid 4 av 4


Senast ändrad 020710, Martin.Larsvik@tmbl.gu.se