News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

 

Massdöd bland knubbsälar 2002

Bakgrund, uppdelning i populationer
I Skagerrak finns knubbsälar som tillhör samma population, dvs individerna parar sig med varandra och har därigenom genetiskt utbyte. I Kattegatt, Öresund och danska Bälten finns knubbsälar som tillhör en annan population. Populationerna är uppdelade i kolonier, varav de största finns vid Onsala, Koster och Väderöarna.

Tillsammans uppskattas dessa båda populationers storlek till 17000 individer år 1890. Jakt minskade antalet till knappt 3000 år 1920. På 1960-talet inskränktes jakten och sälskyddsområden inrättades. Så småningom ökade antalet kraftigt och var uppskattningsvis 10000 djur 1987. Sälepizootin 1988 minskade antalet till ca 4500. Snabb tillväxttakt, framför allt i Skagerrak-populationen, medförde att det före epizootin 2002 fanns omkring 19000 individer.

I Östersjön finns knubbsälar som tillhör en tredje population, som varit genetiskt isolerade från västkustens knubbsälar i 8000 år. Populationen finns vid tre kolonier i södra Kalmarsund och uppskattas till endast 370 djur. År 1900 var storleken på denna östersjöpopulation minst 5000 djur, och var även spridd längre norrut i Östersjön och längs baltiska kusten.

Större kolonier av knubbsäl i populationerna i Skagerrak-Kattegatt-Öresund-danska Bälten och kolonier i populationen i Kalmarsund.

 

I danska, tyska och nederländska Vadehavet i södra Nordsjön och i sydöstra England finns en fjärde population av knubbsälar. Öster om Skottland, vid Moray Firth, finns en femte population och väster om Skottland, i Irländska sjön, finns en sjätte population.

Det finns ännu inte tillräckligt med data för att avgöra till vilken eller vilka populationer knubbsälar i Limfjorden, västra Norge, Island och Svalbard hör.

 

Sid 2 av 4


Senast ändrad 020710, Martin.Larsvik@tmbl.gu.se