PRESSMEDDELANDE

EU satsar på marin forskning i Sverige

Centrum för marin kemisk ekologi (CeMaCE) på Tjärnö marinbiologiska laboratorium vid Göteborgs universitet har utsetts till en av EUs starka forskningsmiljöer. EU investerar upp till 8 miljoner kronor ur det sjätte ramprogrammet under de två närmaste åren för att stärka den teknikplattform som byggts upp i samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Akademiska Hus.

Henrik Pavia, forskningsansvarig, menar ”att detta stöd ger oss möjlighet att inom Sverige och EU bygga upp ett centrum för forskning inom marin kemisk ekologi som kan mäta sig med de ledande forskargrupperna i USA, Australien och Asien. Det är ett konkret bevis på att våra ansträngningar att satsa på denna snabbt expanderande forskningsinriktning under de senaste fem åren har varit mycket framgångrik även internationellt. Speciellt roligt är det att detta stöd från EU sammanfaller med att vi har fått strategiska medel från vår egen fakultet vid Göteborgs universitet för att bygga upp en forskningsplattform i marin kemisk ekologi.”

Centrum för marin kemisk ekologi utvecklas härmed till en internationell, tvärvetenskaplig forskningsmiljö med deltagande från EU, USA och Australien. Forskare inom ekologi, kemi, genetik, farmakologi och hydrodynamik kommer att studera hur marina organismer använder kemiska ämnen som signaler eller i kemisk krigföring. Några av forskningsprojekten handlar om varför vissa marina alger och svampdjur producerar giftiga ämnen. Flera av dessa kemiska försvarsämnen är intressanta inom bioteknik och läkemedelsutveckling. I andra forskningsprojekt studeras hur man på ett miljövänligt sätt kan störa den kemiska signaleringen hos havstulpaner och bakterier för att bland annat förhindra påväxt på fartyg. Havet och dess organismer rymmer en mängd kemiska ämnen: många med unika kemiska strukturer och de flesta med okända funktioner och effekter.

Medlen från EU till Centrum för marin kemisk ekologi kommer att användas till att köpa in avancerad utrustning för kemiskt och molekylärbiologiskt arbete. EU kommer därmed att bidra till uppbyggnaden av en avancerad plattform för kemisk analys av ekologiskt aktiva ämnen och för utredning av genetiska och biokemiska mekanismer. Intressanta frågor är här evolution av kemiska signaler och försvarsämnen, deras funktionella betydelse i kustnära marina ekosystem, samt mekanismerna bakom hur de produceras och regleras. Nationella samarbetspartners inom Centrum för marin kemisk ekologi är andra institutioner vid Göteborgs universitet, liksom Stockholms och Uppsala universitet samt Karolinska institutet.


CeMaCE - Centrum för marin kemisk ekologi; www.cemace.tmbl.gu.se
Tjärnö marinbiologiska laboratorium, www.tmbl.gu

Tjärnö 8 juni 2005
Kerstin Johannesson

föreståndare
Tjärnö marinbiologiska laboratorium


För ytterligare upplysningar:

Henrik Pavia

0526 - 686 85, 073 - 384 27 44

Henrik.Pavia@tmbl.gu.se


senast ändrad 050609, Martin.Larsvik@tmbl.gu.se