Göteborgs och Stockholms universitet

Vad är ett miljöledningssystem?

 

 

Tjärnölaboratoriets
Miljöhandbok
 


Statistik över
ISO 14001-certifierade organisationerEtt miljöledningssystem har ett överordnat syfte;
att minska påverkan på miljön genom att sträva mot ständiga förbättringar.
I begreppet ligger då underförstått att miljöarbetet ska ha en kontinuitet i tiden. Som grund ligger organisationens miljöpolicy som ska visa på den riktning och vilja som ska genomsyra det egna miljöarbetet.Vad
kan vi vinna det här?
Vad kostar det?
Vad är det ?

Inga ovanliga frågor att få från organisationsledare eller miljöchefer när de hör talas om miljöledningssystem för första gången. Och i den ordningen.

Man vinner
de anställdas förtroende. Inte sällan sparar man pengar på minskad energiförbrukning eller effektivare råvaru- eller avfallshantering. Man vinner i anseende bland gäster och studenter.

Det kostar framför allt tid. Tid att avsätta åt någon eller några personer som driver arbetet till en början. Att investera i ett nytt uppvärmningssystem kostar mycket pengar men ger i det längre perspektivet både billigare energiräkningar och minskad miljöpåverkan. Det kostar också tålamod. Till en början kan det vara svårt att inte få skörda frukterna av det egna arbetet omedelbart.

Det är en modell för att strukturerat arbeta med miljöfrågor. Först tar man reda på allt om verksamheten, hur mycket energi man gör av med, hur mycket avfall man ger upphov till, vilka kemikalier som används o s v. Sedan gör man en bedömning av vilka a v dessa bitar som väger tyngst och fokuserar på dem. Sätter upp miljömål för verksamheten och arbetar fram ett handlingsprogram för det kommande året. Vid årets slut ska arbetet stämmas av och ledningen gå igenom resultaten. Sedan fortsätter man så år efter år.

Det finns inget givet framgångsrecept för miljöarbete men några hörnstolpar att luta sig mot:
Ledningens engagemang - absolut nödvändigt att ledningen visar att miljöfrågor är högt prioriterade
Medvetenhet - om varför man ska arbeta med miljöfrågor över huvud taget
Utbildning- alla anställda bör få en grundläggande miljöutbildning. De som har arbetsuppgifter som kan ge upphov till miljöstörningar ska ha speciell utbildning anpassad efter deras behov.
Kontinuitet - miljöarbetet måste få ta tid och följas upp kontinuerligt.
Kommunikation - A och O är att hela tiden kommunicera vad som händer. Vart står vi nu? Vilka är våra mål? Hur går det för oss?
Delaktighet - man behöver känna att alla drar åt samma håll och att man själv bidrar med det man förmår.
Belöning - personalfest, tårtkalas, veckans hjälte när man nått ett delmål eller någon medarbetare bidragit med en bra lösning på ett problem.