Göteborgs och Stockholms universitet

Det interna miljöarbetet vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium

 

 Vad är miljöledning?

Miljöpolicy

Miljöredovisning för 2006

Miljörapport Tjärnöviken 2006


Tjärnölaboratoriets
miljöhandbok

Miljöhandboken för Naturvetenskapliga fakulteten

Göteborgs universitets miljöarbete

Se filmerna om universitetets miljöarbete!

Statistik över ISO 14001-certifierade organisationer


Bakgrund

1998 fick ett 40-tal svenska myndigheter i uppdrag av regeringen att införa ett miljöledningssystem i verksamheten. Göteborgs unviersitet satte som mål att hela verksamheten skulle certifieras. Tjärnö marinbiologiska laboratorium blev en av de första enheterna inom universitetet att nå målet och certifierades enligt ISO 14001 samt registrerades enligt EMAS i januari 2004. Från och med 2007 ingår TMBL som en enhet i Naturvetenskapliga fakultetens miljöledningssystem.

Hur påverkar vår verksamhet miljön?

Vi har mycket goda förutsättningar att påverka miljön på ett positivt sätt. Laboratoriet är placerat i ett av landets kanske vackraste kustområden och verksamheten uppmuntrar till nyfikenhet och engagemang hos studenter och allmänhet vad gäller havsliv och havsmiljö. Många forskningsprojekt syftar till att skapa förståelse för hur liv och miljö i hav och kustzon påverkas av människans aktiviteter, att ge underlag till hållbara förvaltningsplaner för hav och kust, att ge kunskap om biodiversitet och havsmiljöns begränsningar. Dessa kan på sikt bidra till en minskad negativ miljöpåverkan. Vi har konverterat vårt värmesystem från direktverkande el och använder istället saltvattnet från Kosterfjorden till att värma hela laboratoriet.

Men en del aktiviteter vid laboratoriet kan också påverka miljön negativt. Laboratoriet är beläget långt från våra moderuniversitet vilket innebär långa resor för både forskare och studenter. Långväga transporter av gods likaså. Vi använder mycket diesel och bensin varje år till fartyg och båtar. Vi använder vatten och el, råvaror till matlagning och en hel del kemikalier inom undervisning och forskning. Vi skrapar havsbottnarna för att få upp exemplar av växter och djur att studera. Vi producerar en hel del avfall.

Miljöaspekter

Våra miljöaspekter granskas och uppdateras varje år och nedan följer de aktiviteter som vi bedömer har mest negativ miljöpåverkan:

 • Användning av bensin och diesel i fartyg, båtar, bil och traktor ger upphov till utsläpp av luft- och vattenförorenande ämnen
 • Risk för utsläpp och spridning av miljöskadliga ämnen vid all kemikaliehantering
 • Spridning av metaller i naturen pga utsläpp av kopparföreningar vid rengöring av båtskrov
 • Risk för utsläpp till havet vid arbete med främmande organismer
 • Skrap av havsbotten gör åverkan på framförallt hårda bottnar
 • Förbrukning av naturresurser genom användning av elenergi
 • Avfallsproduktion
 • Transporter och resor

Nedan följer de aktiviteter som har positiva miljöaspekter:

 • Ett 60-tal forskningsprojekt, många med miljöinriktning, involverar ett trettiotal forskare samt lika många forskarstuderanden och projektassistenter.
 • Fler än 500 studenter får en del av sin marinbiologiska utbildning vid laboratoriet varje år och genom sin kunskap ger de upphov till positiva miljöaspekter
 • Mer än 6500 besökare från allmänheten tas emot och guidas eller bevistar exkursioner och akvarier och därigenom fått mer kännedom om havsmiljön
 • Restaurangens personal tillreder ca 18000 portioner mat och har högt ställda krav på råvaror, var varorna kommer ifrån och köper mycket KRAV-odlat. Allt matavfall komposteras.
 • Laboratoriets kontakter med kommun och näringsliv i form av samarbete, rådgivning och uppdragsverksamhet stimulerar till en fördjupad förståelse för havsmiljöns möjligheter och begränsningar.