"Lathund" för uppdragsverksamhet.
Med uppdragsverksamhet menas både uppdragsforskning och uppdragsutbildning.

Modifierat efter GUs allmäna riktlinjer för extern finansierad verksamhet vid Göteborgs universitet, 1997.


1. Kontakt med uppdragsgivare etableras.

2.1. Projektplan / utbildningsplan utarbetas

Checklista för projektplan

Checklista för plan för utbildningen

- bakgrund

- bakgrund

- samarbetsparter

- samarbetsparter

- syfte/målsättning

- syfte/målsättning

- problemformulering/innehåll

- målgrupp/antal deltagare

- problemavgränsning

- innehåll

- uppläggning/metod

- uppläggning/metod

- omfattning/tidsplan

- omfattning/tidsplan

- resultatanvändning/redovisning

- litteraturanvisningar

- projektorganisation

- ev förkunskapskrav/examination

- ev informationsverksamhet

- ev intyg om genomgången utbildning

- utvärdering

- former för kursutvärdering

2.2. Kostnadsberäkning - kontakta Eva Marie alt. Lars H

2.3. Personalfrågor - kontakta Lars H alt. Eva Marie

2.4. Sekretess - Delar av kontrakterat arbete kan vara sekretessbelagt. T ex av kommersiella skäl. Juridisk expertis bör anlitas.

3. Avtal

Projektledaren är ansvarig att se till att skriftliga kontrakt/avtal undertecknas i 2 exemplar av bägge parter och att ett av de undertecknade exemplaren inlämnas till sekretariatet före projektet påbörjas. På sekretariatet skall finnas ett ex. av avtalet, ett ex av specificerad kostnadsplan samt ett ex av underlaget för beräkning av kostnadsplanen. Motsvarande kopior lämnas även till Eva Marie Rödström.

Sekretariatet ansvarar för att fakturor skickas ut till uppdragsgivaren i enlighet med kontraktet.

3.1. Muntliga avtal

Om totalkostnaden för uppdraget uppgår till max 1 basbelopp (under 1998 är basbeloppet: 36 800 kr) får man lov att träffa muntliga avtal. Någon form av dokumentation skall dock alltid finnas, t ex i form av faktura. På faktura avseende uppdrag enligt muntligt avtal skall anges att fakturan rör ett uppdrag ej överstigande 1 basbelopp, samt någon slags notering av forskaren angående samarbetet.

3.2. Skriftliga avtal

3.2.1 Avtal för uppdragsverksamhet där kostnaderna överstiger 1 basbelopp men understiger 20 basbelopp.

Avtal, projektplan samt specificerad kostnadsplan lämnas till Eva Marie Rödström.

För avtal rörande uppdrag där kostnaderna ej överstiger 20 basbelopp delegeras godkännandet av avtalet till stationsföreståndare Lars Afzelius. I Lars Afzelius frånvaro kan avtalet godkännas av ställföreträdande stationsföreståndare, Lars Hagström.

Kopia av avtalet samt specificerad kostnadsplan insändes till berört kansli som svarar för övrig distribution.

3.2.2 Avtal för uppdragsverksamhet där kostnaderna överstiger 20 basbelopp.

(Detta avtal skall godkännas av rektor efter samråd med fakultetsdekanus)

Avtal, projektplan samt specificerad kostnadsplan lämnas till Eva Marie Rödström.

Avtal rörande uppdrag där kostnaderna överstiger 20 basbelopp godkänns av TMBLs styrelseordförande Göran Bengtsson. I Göran Bengtsson frånvaro kan avtalet godkännas av vice ordförande Åsa Torstensson.

Avtalet samt specificerad kostnadsplan insändes till kansliet för matematisk - naturvetenskapliga fakulteten, som ombesörjer rektors godkännande. Kansliet ansvarar för distribution av avtalet.

Kopia på avtalet samt specificerad kostnadsplan ska finnas på TMBLs sekretariat.

4. Uppdragets genomförande

5. Utvärdering / dokumentation

5.1. Information utanför universitetet (press, radio, TV, etc)

5.2. Information inom universitetet (styrelsen, berörda nämnder etc.)

 


Kontakperson när det gäller uppdragsverksamhet vid TMBL, Eva Marie Rödström, 0526-686 30