Handläggning av avtal för uppdragsverksamhet vid TMBL.
Med uppdragsverksamhet menas både uppdragsforskning och uppdragsutbildning.

Modifierat efter GUs allmäna riktlinjer för extern finansierad verksamhet vid Göteborgs universitet, 1997.


Muntliga avtal
Om totalkostnaden för uppdraget uppgår till max 1
basbelopp* kan man träffa muntliga avtal. Någon form av dokumentation skall dock alltid finnas, t ex i form av faktura. På faktura avseende uppdrag enligt muntligt avtal skall anges att fakturan rör ett uppdrag ej överstigande 1 basbelopp, samt någon slags notering av forskaren angående samarbetet.

 

Skriftliga avtal

1. Avtal för uppdragsverksamhet där kostnaderna överstiger 1 basbelopp men understiger 20 basbelopp.

För avtal rörande uppdrag där kostnaderna ej överstiger 20 basbelopp delegeras godkännandet av avtalet till stationsföreståndaren. I dennes frånvaro kan avtalet godkännas av ställföreträdande stationsföreståndare.

Kopia av avtalet samt specificerad kostnadsplan insändes till berört kansli som svarar för övrig distribution.

2. Avtal för uppdragsverksamhet där kostnaderna överstiger 20 basbelopp.
(Detta avtal skall godkännas av rektor efter samråd med fakultetsdekanus)

Avtal rörande uppdrag där kostnaderna överstiger 20 basbelopp godkänns av TMBLs styrelseordförande. I dennes frånvaro kan avtalet godkännas av vice ordföranden.

Avtalet samt specificerad kostnadsplan insändes till kansliet för matematisk - naturvetenskapliga fakulteten, som ombesörjer rektors godkännande. Kansliet ansvarar för distribution av avtalet.

Kopia på avtalet samt specificerad kostnadsplan ska finnas på TMBLs sekretariat.

 

* Under 1998 är basbeloppet: 36 800 kr (x 20 = 736 000 kr)

 

980730/EMR