Bilaga 2.4.

Exempel på AVTAL för uppdragsutbildning
Kostnaderna överstiger 20 basbelopp.


(Plan för utbildning skall upprättas. Motsvarar den minst 5 poäng skall plan för utbildningen fastställas av fakultetsnämnd (motsv.) Specificerad kostnadsplan insändes till berört fakultetskansli samt till TMBLs sekretariat.)

 

OBS! Denna typ av avtal kräver rektors godkännande.

 

(Datum)  

AVTAL
Mellan
(uppdragsgivaren, adress, tel, fax, organisations nummer och postgiro) ............................................... och Göteborgs universitet (GU), Tjärnö marinbiologiska laboratorium (TMBL) har träffats följande avtal.

 

§1 Uppdragets art och omfattning
TMBL skall vid
(uppdragsgivaren) ...................................................................... genomföra uppdragsutbildning i .......................................................................... i enlighet med bilagd utbildningsplan.

Utbildningen, som omfattar (ex. timmar/veckor) ..................................................... skall påbörjas den ............................ och vara slutförd den ....................................

 

§2 Ersättning för uppdraget
Ersättning för uppdragsutbildningens genomförande utgår i enlighet med gällande debiteringsnormer vid Göteborgs universitet och har beräknats till...................kronor, exkl. moms.

(Uppdragsgivaren) ......................................ersätter Göteborgs universitet enligt följande:

(Ersättningsformer bör vara: Hela summan i förskott eller delar av summan efter fakturering vid överenskomna tidpunkter) .................................................................................

GUs kreditpolicy bör tillämpas. Räntelagens bestämmelser om dröjsmålsränta skall tillämpas.

Uppdragstagaren skall snarast underrätta uppdragsgivaren om det sammanlagda ersättningsbeloppet väntas komma att överskrida det beräknade med minst 10%.

Göteborgs universitet åtar sig inte något ekonomiskt ansvar i förhållande till uppdragsgivaren.

 

§3 Resurser m m
Uppdragsgivaren tillhandahåller (ex lokaler) ............................................................

samt följande utbildningsmaterial/litteratur ...............................................................

Efter uppdragets slutförande skall beträffande detta material gälla ....................................

TMBL tillhandahåller (ex. läromedel, ombesörjer kopiering, distribution, etc) ..................... och svarar i övrigt för adminsitration av utbildningen.

 

§4 Uppdragets genomförande
TMBL ställer erforderlig personal till förfogande för utbildningens genomförande och verkar för att den utförs planenligt.

Utbildningsansvarig är ...........................................................

Följande hos uppdragsgivaren anställda personer skall medverka i utbildningen (ex som lärare)

.................................................................................................................

och ansvara för ..............................................................................................

(Antal deltagare på kursen är min............personer och max ...........personer.)

 

§5 Rätt till och utnyttjande av utbildningsplan, material m m som tillhandahålles av uppdragstagaren
Om rätt till och utnyttjande av
(ex utbildningsplan, material etc) ...................................... gäller följande (ex utbildningen kan erbjudas annan uppdragsgivare; material som framtagits av uppdragstagaren tillkommer endast denne) ..............................................................

 

§6 Publiceringsrätt
Uppdragsgivaren får inte i skrift eller på annat sätt hänvisa till TMBL/GU i samband med reklamverksamhet (motsv) om inte TMBL/GU i förväg lämnar skriftligt tillstånd härtill.

Uppdragstagaren ska iakttaga de sekretessbestämmelser som gäller för arbetstagare hos uppdragsgivaren

 

§7 Redovisning av resultat
Beträffande redovisning av arbetets resultat gäller i övrigt
(ex utvärdering) .........................

 

§8 Utbildningsbevis
Efter genomgången och godkänd utbildning kan de studerande, efter särskild framställning, erhålla utbildningsbevis under förutsättning att behörighetskraven är uppfyllda.

 

§9 Giltighetstid
Detta avtal gäller fr o m .................................. t o m ..................................

Vardera parten äger rätt att avbryta uppdragsarbetet efter ..................... månaders skriftlig uppsägning. (Anm. Avtalet kan också gälla tillsvidare med ömsesidig rätt till uppsägning inom viss tid, som angivits).

 

§10 Tolkning och tillämpning
Tvister om tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall, efter uppdragstagarens val, avgöras av domstol där universitetet har sitt säte eller enligt lagen om skiljemän.

Avtalet äger giltighet först sedan det undertecknats av parterna, bekräftats av stationsföreståndaren på TMBL och godkänts av TMBLs styrelse.

Detta avtal har upprättats i två orginalexemplar varav parterna tar var sitt.

 

För (uppdragsgivaren)

 

....................................................
.

För (TMBL)

 

....................................................
(utbildningsansvarig)

 

 

....................................................
(namnförtydligande)

 

 

....................................................
(namnförtydligande)

 

 

Härmed bekräftas TMBLs deltagande i ovannämnda uppdragsarbete på de i avtalet angivna villkoren.

 

....................................................
TMBLs styrelseordförande / v ordförande)

 

....................................................
(namnförtydligande)

 

 

Ovanstående avtal godkännes av Göteborgs universitet
(båda orginalexemplaren insändes till berört kansli som ombesörjer godkännandet)

 

....................................................
(rektor)

 

....................................................
(namnförtydligande)

 

 

980814/EMR