Bilaga 2.3.

Exempel på AVTAL för uppdragsutbildning
Kostnaderna överstiger ej 20 basbelopp.


Vid utbildningen motsvarande minst 5 poäng skall plan för utbildningen fastställas av berörd fakultetsnämnd (motsv.) Specificerad kostnadsplan insändes till berört kansli, samt till TMBLs sekretariat.

 

(Datum)  

AVTAL
Mellan
(uppdragsgivaren, adress, tel, fax, organisations nummer och postgiro)................................................ och Göteborgs universitet (GU), Tjärnö marinbiologiska laboratorium (TMBL) har träffats följande avtal.

 

§1
Vid
(beroende på var utbildningen skall förläggas; på TMBL eller hos uppdragsgivaren) ............................................................................................ skall genomföras uppdragsutbildning i ....................................................................... (vid förekommande fall: enligt bifogade, av fakultetsnämd fastställd utbildningsplan).

Utbildningen skall påbörjas (dag/vecka) ........................ och beräknas vara avslutad (dag/vecka) ........................

(Antal deltagare på kursen är min............personer och max ...........personer.)

Utbildningsansvarig är .....................................................................................

 

§2
TMBL ställer erforderlig personal till förfogande för utbildningens genomförande och verkar för att den utförs planenligt.

Uppdragsgivaren tillhandahåller följande utbildningsmaterial/litteratur:

.................................................................................................................

(T.ex. kopiering och distribution)...................av utbildningsmaterial ombesörjs av TMBL, som även i övrigt svarar för administration av utbildningen.

 

§3
Ersättning för uppdragsutbildningens genomförande utgår i enlighet med gällande debiteringsnormer vid Göteborgs universitet och har beräknats till...................kronor, exkl. moms.

(Uppdragsgivaren) ......................................ersätter Göteborgs universitet enligt följande:

(Ersättning skall betalas i förskott om ej annat överenskommes)......................................

GUs kreditpolicy bör tillämpas. Räntelagens bestämmelser om dröjsmålsränta skall tillämpas.

 

§4
Följande villkor gäller (om inte annat överenskommes med uppdragsgivaren):

Ex.

- TMBL / GU åtar sig inte någon ekonomiskt ansvar i förhållande till uppdragsgivaren.

- Rätt till utnyttjande av material (läromedel m m), som framtagits av uppdragstagaren, tillkommer endast denne.

- TMBL / GUs namn får ej användas i uppdragsgivarens reklam, om inte TMBL / GU i förväg lämnar skriftligt tillstånd härtill.

- Efter genomgången och godkänd utbildning kan de studerande, efter framställning därom, erhålla utbildningsbevis under förutsättning att allmänna och särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

 

§5
Tvister om tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall, efter uppdragstagarens val, avgöras av allmän domstol där universitetet har sitt säte eller enligt lagen om skiljemän.

Detta avtal har upprättats i två orginalexemplar varav parterna tar var sitt.

 

För (uppdragsgivaren)

 

....................................................
.

För TMBL

 

....................................................
(utbildningsansvarig)

 

 

....................................................
(namnförtydligande)

 

 

....................................................
(namnförtydligande)

Härmed bekräftas att TMBL deltar i den verksamhet som ovan avtalats.

 

....................................................
(stationsföreståndare)

 

....................................................
(namnförtydligande)

 

 

980814/EMR