Bilaga 2.2.

Exempel på AVTAL för uppdragsforskning vid TMBL
Kostnaderna överstiger 20 basbelopp


(Projektplan skall upprättas. Projektplan och specificerad kostnadsplan insändes till berört kansli samt till TMBLs sekretariat.)

OBS! Denna typ av avtal kräver rektors godkännande.

 

(Datum)  

AVTAL
Mellan
(uppdragsgivaren, adress, tel. fax, org nr och pg) ................................................och uppdragstagaren Göteborgs universitet (GU), Tjärnö marinbiologiska laboratorium (TMBL) har träffats följande avtal.

 

§1 Uppdragets art och omfattning
Uppdraget avser (kortfattad beskrivning av projektet) .................................................
i enlighet med projektplan, bilaga x.

Uppdraget skall påbörjas den..............................och vara slutfört den .............................

 

§2 Ersättning för uppdraget
Kostnaderna för uppdragets genomförande har beräknats till .................kronor, exkl moms, i enlighet med gällande debiteringsnormer vid Göteborgs universitet.

(Uppdragsgivaren) ......................................ersätter Göteborgs universitet enligt följande:

(Ersättningsformer bör vara: Hela summan i förskott eller delar av summan efter fakturering vid överenskomna tidpunkter) .................................................................................

GUs kreditpolicy bör tillämpas. Räntelagens bestämmelser om dröjsmålsränta skall tillämpas.

Uppdragstagaren skall omedelbart underrätta uppdragsgivaren om det sammanlagda ersättningsbeloppet väntas överskrida det beräknade.

Göteborgs universitet åtar sig inte något ekonomiskt ansvar i förhållande till uppdragsgivaren.

 

§3 Resurser m m (i förekommande fall)
Uppdragsgivaren anskaffar följande utrustning .........................................................

Efter uppdragets slutförande skall beträffande denna utrustning gälla ................................

Institutionen tillhandahåller ................................................................................

 

§4 Uppdragets genomförande
Ansvaret för uppdragets utförande åvilar projektledaren, som också svarar för att arbetet utförs enligt god vetenskaplig praxis.

TMBL ställer erforderliga personella resurser till förfogande för uppdragets genomförande och verkar för att det utförs planenligt.

Skulle p g a sjukdom eller annat liknande hinder ske väsentlig förskjutning i den överenskomna tidsplanen får särskild överenskommelse träffas.

Arbetet ska samordnas och styras genom ..................................... (i förekommande fall)

 

§5 Rätten till utnyttjande av uppdragsresultat
Om rätten till och utnyttjandet av uppdragsresultat gäller följande:

Ex.

- Alla resultat som har direkt anknytning till uppdraget utgör uppdragsgivarens egendom. TMBL/forskaren äger dock rätt att i akademiska sammanhang utnyttja och redovisa samtliga resultat.

- Innan publicering sker skall uppdragsgivaren beredas tillfälle att ta del av manuskriptet och erbjudas möjlighet att framföra förslag till justeringar som av sakliga skäl bedöms vara angelägna. Uppdragstagaren skall ta skälig hänsyn till framförda förslag.

- Resulterar institutionen/forskarens medverkan i patenterbar uppfinning gäller särskilt upprättat avtal, (ett sådant avtal bör upprättas med hjälp av juridisk expertis).

 

§6 Publiceringsrätt
Uppdragsgivaren får inte i skrift eller på annat sätt hänvisa till TMBL/GU i samband med reklamverksamhet (motsv) om inte TMBL/GU i förväg lämnar skriftligt tillstånd härtill.

Uppdragstagaren ska iakttaga de sekretessbestämmelser som gäller för arbetstagare hos uppdragsgivaren.

 

§7 Redovisning av resultat
Beträffande redovisning av arbetets resultat gäller
(form för redovisning av uppdraget t ex delrapporter, slutrapportens utformning).................................................................

 

§8 Giltighetstid
Detta avtal gäller fr o m .................................. t o m ..................................

Vardera parten äger rätt att avbryta uppdragsarbetet efter ..................... månaders skriftlig uppsägning. (Anm. Avtalet kan också gälla tillsvidare med ömsesidig rätt till uppsägning inom viss tid, som angivits).

 

§9 Tolkning och tillämpning
Tvister om tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall, efter uppdragstagarens val, avgöras av domstol där universitetet har sitt säte eller enligt lagen om skiljemän.

Avtalet äger giltighet först sedan det undertecknats av parterna, bekräftats av TMBL och godkänts av universitetets styrelse.

Detta avtal har upprättats i två orginalexemplar varav parterna tar var sitt.

 

För (uppdragsgivaren)

 

....................................................
.

För (TMBL)

 

....................................................
(projektansvarig)

 

 

....................................................
(namnförtydligande)

 

 

....................................................
(namnförtydligande)

 

Härmed bekräftas TMBLs deltagande i ovannämnda uppdragsarbete på de i avtalet angivna villkoren.

 

....................................................
(TMBLs styrelseordförande)

 

....................................................
(namnförtydligande)

 

Ovanstående avtal godkännes för Göteborgs universitet
(båda orginalexemplaren insändes till berört kansli som ombesörjer godkännandet)

 

....................................................
(rektor)

 

....................................................
(namnförtydligande)

 

980814/EMR