Bilaga 2.1.

Exempel på AVTAL för uppdragsforskning vid TMBL
Kostnaderna överstiger ej 20 basbelopp

(Projektplan behöver inte upprättas. Specificerad kostnadsplan insändes dock till berört fakultetskansli samt till TMBLs sekretariat)

(Datum)

 

AVTAL

Mellan (uppdragsgivaren, adress, tel. fax, org nr och pg) ................................................och uppdragstagaren Göteborgs universitet (GU), Tjärnö marinbiologiska laboratorium (TMBL) har träffats följande avtal.

 

§1 Uppdragets art och omfattning
Uppdraget avser
(kortfattad beskrivning av projektet) .....................................................

Uppdraget utföres under perioden ........................................................................

Beträffande redovisning av arbetets resultat gäller (form för redovisning av uppdraget t ex delrapporter, slutrapportens utformning) .........................................................................................

Projektansvarig är ...........................................................................................

 

§2 Ersättning för uppdraget
Kostnaderna för uppdragets genomförande har beräknats till .................kronor, exkl moms, i enlighet med gällande debiteringsnormer vid Göteborgs universitet.

(Uppdragsgivaren) ......................................ersätter Göteborgs universitet enligt följande:

(Ersättningsformer bör vara: Hela summan i förskott eller delar av summan efter fakturering vid överenskomna tidpunkter) .......................................................................................................................

GUs kreditpolicy bör tillämpas. Räntelagens bestämmelser om dröjsmålsränta skall tillämpas.

 

§3 Villkor
Följande villkor gäller (om inte annat överenskommes med uppdragsgivaren):

Ex.

- Universitetet åtar sig inte något ekonomiskt ansvar i förhållande till uppdragsgivaren.

- Alla resultat som har direkt anknytning till uppdraget utgör uppdragsgivarens egendom. TMBL/forskaren äger dock rätt att i akademiska sammanhang utnyttja och redovisa samtliga resultat.

- Innan publicering sker skall uppdragsgivaren beredas tillfälle att ta del av manuskriptet och erbjudas möjlighet att framföra förslag till justeringar som av sakliga skäl bedöms vara angelägna. Uppdragstagaren skall ta skälig hänsyn till framförda förslag.

- Patenterbar uppfinning tillhör uppdragsgivaren. Dock skall skälig ersättning utgå till uppdragstagaren.

- Universitetets eller TMBLs namn får ej användas i uppdragsgivarens reklam, om inte universitetet/TMBL i förväg lämnar skriftligt tillstånd härtill.

- Skulle p g a sjukdom eller annat liknande hinder ske väsentlig förskjutning i den överenskomna tidsplanen får särskild överenskommelse träffas.

 

§4 Tolkning och tillämpning
Tvister om tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall, efter uppdragstagarens val, avgöras av allmän domstol där universitetet har sitt säte eller enligt lagen om skiljemän.

Detta avtal har upprättats i två orginalexemplar varav parterna tar var sitt.

 

 

För (uppdragsgivaren)

 

....................................................
.

För (uppdragstagaren)

 

....................................................
(projektansvarig)

 

 

....................................................
(namnförtydligande)

 

 

....................................................
(namnförtydligande)

 

Härmed bekräftas att TMBL deltar i den verksamhet som ovan avtalats.

 

....................................................
(Stationsföreståndare)

 

....................................................
(namnförtydligande)

980814/EMR