News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 


Tjärnö
Centre of Excellence

svenska

Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium, TMBL, är en kunskapsresurs för regionens näringsliv, skolor, beslutsfattare och allmänhet. Vi vill bidra till att nya arbetstillfällen skapas. Dels genom att förnya och utveckla traditionella näringar inom bl.a. fiske och närsjöfart, dels genom att skapa nya kunskapföretag. Vi vill också medverka till att företag och enskilda personer stärker sin kompetens inom biologi och miljökunskap och på så sätt ökar sin attraktionskraft och konkurrensförmåga på marknaden.

Vi har ett stort kontaktnät och kan förmedla kontakter med andra institutioner vid universitet och högskolor både inom Sverige och utomlands.

Samverkansformer:

Forskning vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Behöver du hjälp att hitta rätt kompetens?
Förnärvarande är vi fyra personer som arbetar med omvärldskontakter:

Informationsansvarig
spec skolor o allmänhet

Martin Larsvik

0526 - 686 21

Näringslivssamverkan

Eva Marie Rödström

0526 - 686 30

Näringslivssamverkan

Kerstin Hindrum

0526 - 686 64

Miljöledningssystem

Ullika Lundgren

0526 - 686 80

 

Reports (in Swedish)

 


Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamheten bidrar till ett ömsesidigt kunskapsutbyte inom såväl forskning som utbildning och är ett sätt att sprida forsknings- och utvecklingsresultat samt specialistkunnande till näringslivet.

Uppdragsverksamhet kan bedrivas i olika former, t.ex. genom konsultationer, utredningsarbete, deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt samt uppdragsutbildning.

Uppdragsforskning
Vid TMBL har vi erfarenhet av uppdragsforskning i samverkan med näringsliv och myndigheter. Uppdragen gäller allt ifrån att mindre utredningsarbeten till mer omfattande studier och deltagande forskningsprojekt.

Exempel:

 • Utveckling av miljövänliga alternativ till giftiga båtbottenfärger
 • Miljökonsekvensbeskrivningar i samband med marina etableringar
 • Utveckling av burfiske efter havskräftor

Uppdragsutbildning
Med uppdragsutbildning menas fortbildning och vidareutbildning som företag, myndigheter eller organisationer köper från universitetet. Utbildningen kan avse redan befintliga kurser eller skräddarsys efter önskemål.

Exempel:

 • Maritim gastronomi, KY-utbildning tillsammans med Kompetenscentrum, Sotenäs
 • Statistik och experimentdesign, Fortbildning av personal på Fiskeriverket
 • Jorden - havet - det uthålliga samhället . Fortbildning av lärare, Strömstads kommun

Policy för uppdragsutbildning vid Göteborgs universitet, 2001-10-05

Vill du ha mer information eller har idéer kring uppdrag och utbildningar, kontakta Eva Marie Rödström

 


Examens- och praktikarbete
En utmärkt form av samverkan mellan näringsliv och universitet sker i genom våra studenters examensarbeten och praktik på företag och myndigheter. För många företag, framför allt mindre, kan detta vara en väg in i universitetet, och studenterna får värdefull erfarenhet .

 


Näringslivsträffar och seminarier
Genom att bjuda in till träffar kring intressanta teman sker ett fruktbart kunskaps- och tankeutbyte mellan universitet och näringsliv. Dessa träffar kan vara alltifrån mindre "tankesmedjor" med 7 - 8 deltagare, seminarier, till större internationella konferenser. Initiativet till träffarna kan komma både från TMBL och från näringen.

Exempel:
 • Lära in och lära ut naturvetenskap & teknik. En seminarieserie i flera delar för lärare.
 • Fångst och hantering av krabba - arbetsmöten med fiskerinäringen
 • Hur kan TMBL utgöra en resurs för miljökonsulter i regionen?

Har du idéer kring intressanta möten eller seminarier ?
Kontakta
Eva Marie Rödström.
Du kan också följa vår seminarieverksamhet på:
www.tmbl.gu.se/news/seminars.html

 


Centrumbildning
En centrumbildning kan utgöra en plattform, utanför den ordinarie institutionsstrukturen, för gränsöverskridande samverkan.

Vid TMBL har vi tagit initiativet till en centrumbildning med målsättning att fungera som kontaktyta mellan universitetet, näringliv, myndigheter och andra organisationer inom sitt intresseområde.

 


Samverkan i EU-program
Samverkan mellan universitet och näringsliv kan också ske inom olika former av EU finansierade program. I projekt finansierade via EUs ramprogram för forskning deltar alltid flera internationella partners. Dessa kan vara forskningsorganisationer, företag och myndigheter.

Exempel:
 • MarBEF, Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence. EU 6FP.
  Kontaktperson Henrik Pavia

 • Marine genomics - Europe (Environmental design of low crested coastal defence structures), 2001-02-01 - 2004-02-01, EU 6FP. Kontaktperson Carl André

Vill du veta mer kontakta Eva Marie Rödström

 


Detta gör vi!
Exempel på aktiv samverkan näringslivet:

 • Utveckling av miljövänliga alternativ till giftiga båtbottenfärger
 • Utveckling av testsystem för studier av biokorrosion och friktion
 • Utvärdering av miljöeffekter av höghastighetsfärjor
 • Miljökonsekvensbeskrivningar i samband med marina etableringar
 • Kartläggning av marina resurser
 • Utveckling av undervattensteknologi och dokumentation
 • Utveckling av marin livsmedelsindustri

 


Länkar

 


Lars Afzelius Minnesfond
Lars Afzelius Minnesfond främjar utvecklingen vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium i Lars Afzelius anda.

Bankgironummer 5209 - 4828

Lars Afzélius var föreståndare för TMBL 1974 - 1999. Under Lars Afzélius ledning utvecklades Tjärnölaboratoriet till en av Europas största och modernaste anläggningar för marin forskning och utbildning.

 

Delfinansierat av EUs strukturfond,
Regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Senast uppdaterad 060605, Eva.Marie.Rodstrom@tmbl.gu.se