News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

Historik

De första kurserna i marinbiologi på Tjärnö startade 1963. Tidigare hade kurser i marinbiologi från Göteborgs och Stockholms universitet bedrivits vid Gullmarsfjorden. Risken för skador på havsbotten genom intensiv skrapning i Gullmarsfjorden var huvudorsaken till att flytta till en alternativ plats. Tjärnö valdes av en officiell kommission som det bästa alternativet för etablerandet av en ny marin fältstation. Regeringen fattade beslutet. Valet var välfunnet. Kosterfjorden är en unik marin miljö som i flera hundra år intresserat biologer. Tjärnö hade 1960 fått fast landförbindelse genom de nybyggda broarna. Furuhöjds pensionat på Tjärnös västsida, längst in i den skyddade Saltpannebukten, var här till salu. Fältstationens namn blev Tjärnö marinzoologiska station.

Göteborgs universitet hyrde pensionatet somrarna 1963 och 1964 för sina två månadslånga universitetskurser. Studenter och lärare bodde, lagade och åt mat, hade föreläsningar och laborerade i pensionatet. Man hyrde och så småningom köpte in räktrålaren Virgo, för insamlande av organismer.

Byggnaderna (pensionatet med tre annex samt Villan) och omkringliggande mark köptes in 1965 av statens fastighetsägare och -förvaltare Kungliga Byggnadsstyrelsen, som ombildades till Akademiska Hus AB 1993.

Stockholms universitet höll sina första universitetskurser på Tjärnö 1965, och sedan dess är Göteborgs och Stockholms universitet huvudmän för fältstationen.

1969 byggdes den första versionen av Kursbyggnaden, inte lika lång, bred och hög som nuvarande byggnad. 1976 byggdes första versionen av verkstaden.

Formellt var föreståndarskapet på Tjärnö knutet till professuren i zoologi vid Göteborgs universitet fram till 1974. Under dessa år administrerade fyra olika professorer fältstationen på distans. I praktiken skötte varje kursledare den dagliga driften. Därefter blev Lars Afzelius föreståndare. Han hade sedan 1963 verkat som lärare vid universitetskurserna på Tjärnö, ägde hus nära laboratoriet och hade engagemang och förmåga att utveckla fältstationen. Under hans föreståndarskap (1974-99) utökades och breddades verksamheten, och laboratoriet blev en attraktiv arbetsplats året runt.

Lars Afzelius var verksam vid fältstationen 1963-2001, och dess dynamiske föreståndare 1974-99

På 1970-talet ändrades namnet från Tjärnö marinzoologiska station till Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Forskning vid laboratoriet var till en början begränsad till kortare besök för fältarbeten. Omkring mitten av 1970-talet valde allt fler doktorander att arbeta på Tjärnö under allt längre perioder, och så småningom på åretruntbasis. Forskningen har sedan utökats varje år till att numera vara en verksamhet större än undervisningen.

1982 invigde Kung Carl XVI Gustaf Röda förläggningen, sjöbodar, matsal och Tjänstebostaden. Pensionatet blev främst en utställningsbyggnad. 1982 köptes det nybyggda forskningsfartyget Doris in. 1983 byttes Virgo ut mot det större fartyget Nereus. Kursbyggnaden breddades och fick en tredje våning 1984.

I den utökade kursbyggnaden inreddes 1985 en hall med ett 20-tal akvarier, att studeras av såväl universitetsstuderande som allmänhet. Kring utställningen i pensionatet och akvariehallen byggdes en informationsverksamhet upp, med skolelever, turister och övrig allmänhet som målgrupp.

Verkstaden fick en dykeriavdelningen 1986. Kursbyggnadens sydligaste del med entré och hörsal byggdes 1989. Betongbryggan byggdes 1990.

1992 skedde utbyggnader av verkstad, matsal och kursbyggnaden, och Vita laboratoriet byggdes. 1994 utökades kursbyggnaden österut. Pensionatet revs 1995 och på dess tidigare plats stod Vita förläggningen klar 1996.

Lars Afzelius avgick som föreståndare pga sjukdom 1999, och avled två år senare. Kerstin Johannesson, som verkat på laboratoriet sedan tidigt 1980-tal, efterträdde honom.

År 2000 renoverades delar av Kursbyggnadens bottenvåning och inreddes till en ny avdelning för informationsverksamheten, bl.a. en ny akvariehall. Samma år lades större och driftssäkrare saltvattensledningar i havet ut i havet. Samtidigt ersattes pumphuset med ett större som också innehåller värmepumpar för att ur havet utvinna energi att värma upp lokalerna. 2002 utökades verkstaden, och byggnaden försågs dessutom med forskarskrivplatser. Samma år köptes forskningsfartyget Lophelia in. Gula laboratoriet med tillhörande bryggdäck byggdes 2003.

Den sista byggnaden från pensionatstiden - Villan - revs för att ge plats åt Lars Afzelius-laboratoriet. Samtidigt uppfördes en förrådsbyggnad och delar av Kursbyggnadens två nedre våningar renoverades. Lars Afzelius-laboratoriet invigdes av Kronprinsessan Victoria i juni 2004.


Senast ändrad 11 juni 2004 av Martin Larsvik