News & Events

General Information

Public Information

Staff

Education

Research & Development

Library & Databases

Aquascope

External Links

Home

 

  

Home

 

 

TMBLs visioner och mål


1. Generella mål för perioden 2004-2010

2. Specifika mål för perioden 2004-2010

2.1 Mål för fältstationsverksamheten

2.2 Mål för forskningsverksamheten

2.3 Mål för undervisningsverksamheten

2.4 Mål för informationsverksamheten

2.5 Mål för näringslivssamverkan

2.6. Mål för ledningen

3. Mål till 2025

 

Dessa visioner har beretts i dialog mellan styrelse, ledning och personal vid TMBL och fastställts av styrelsen 12 mars 2004. Dokumentet bör revideras av styrelsen minst en gång under varje mandatperiod.

Göran Bengtsson
styrelsens ordförande

TMBLs visioner och mål i pdf för utskrift.


1. Generella mål för perioden 2004-2010

 • TMBL ska vara ett marinbiologiskt kompetenscentrum som på olika sätt nyttjas av universitet, skolor, myndigheter, näringsliv och allmänhet. Vid TMBL ska forskning och undervisning av högsta kvalitet bedrivas. TMBL ska sprida kunskap om marin miljö och marin forskning till skolor, allmänhet och organisationer samt samverka med näringsliv och myndigheter i marina frågor

 • TMBL ska gynna nydanande forskning och utveckling

 • TMBL ska i olika former stimulera användandet av forskningsresultat i samhället

 • TMBL ska vara en viktig regional/nationell/internationell mötesplats för marin forskning och utveckling samt för tvärsektoriella och gränsöverskridande möten

 • TMBL ska erbjuda ett öppet, kreativt, trivsamt och tryggt arbetsklimat som frigör drivkrafter och skaparglädjen hos medarbetarna

 • TMBLs styrelse och ledning ska arbeta för en bredare och mer långsiktig finansieringsbild som konsoliderar verksamheten och de investeringar som gjorts under en fas av kraftig expansion. Detta innebär också att huvudmännens engagemang för verksamheten bör öka


2. Specifika mål för perioden 2004-2010


2.1 Mål för fältstationsverksamheten

 • Nyttjandet av TMBL för forskning och undervisning ska breddas över fler institutioner

 • Möjligheten ska öka för studenter och doktorander utanför Sverige att utbilda sig vid TMBL

 • TMBL ska arbeta för att öka möjligheterna för stimulerande möten mellan forskare av olika discipliner samt mellan forskare, näringsliv och övriga samhälle

 • Verksamheten ska stödja åtgärder som länkar TMBLs forskning med näringslivsverksamhet, t.ex. en inkubator


2.2 Mål för forskningsverksamheten

 • En tydligare karriärmöjlighet ska utvecklas och möjligheter till långsiktig finansiering ska förbättras för forskare/lärare

 • Strategin för rekrytering av post-doktorer, doktorander och nya lektorer/professorer ska tydligare länkas till behovet av kompetens för en positiv utveckling Speciellt bör behovet av kompletterande kompetenser beaktas

 • Tvärvetenskaplig kompetens ska utvecklas genom projektöverskridande samarbeten inom och utom TMBL vilket möjliggör fortsatt utveckling av spjutspetskompetens

 • TMBL ska sträva efter en etablerad status som resurscentrum med finansiering som bl.a. stödjer gästforskning

 • En uppbyggnad av teknikintensiva plattformar för TMBLs forskningsbehov sker successivt inom t.ex. följande verksamheter: genetik, undervattensdokumentation, kemisk ekologi och biohydrodynamik. Finansieringen av dessa plattformar kan till delar täckas genom externa uppdrag vid sidan av forskningsfinansieringen


2.3 Mål för undervisningsverksamheten

 • TMBL bör stimulera sina olika nyttjare, t.ex. olika institutioner och universitet till ökad samverkan inom undervisningen på Tjärnö

 • Uppdragsutbildning för olika yrkeskategorier bör utvecklas

 • Grundutbildningen på universitetsnivå, liksom doktorandutbildningen bör profileras och inriktas på områden där TMBL har en stark kompetens

 • Undervisningen bör få en starkare internationell prägel


2.4 Mål för informationsverksamheten

 • Skolverksamheten ska öka under för- och eftersäsong

 • TMBL bör arbeta för att bygga upp en marin experimentverkstad och naturskola finansierad av externa medel

 • Ett utökat samarbete med kommun och besöksnäring bör ske i utveckling av marin ekoturism, lägerskoleverksamhet mm.


2.5 Mål för näringslivssamverkan

 • I samverkan med regionala myndigheter, närliggande kommuner och det regionala näringslivet ska TMBL fortsätta utvecklingen av ett regionalt kunskapscentrum

 • Utvecklingen bör på sikt ha som mål ett Tjärnö Science Park och ett första steg kan vara uppbyggnad av en inkubatorsverksamhet

 • Inom en inkubatorsverksamheten bör ett bra kontaktnät utvecklas som tillgodoser behovet av den kompetens som TMBL saknar för att stödja entreprenörer och idéutvecklare


2.6. Mål för ledningen

 • Ledningen ska arbeta med att förebygga stress, t.ex. genom att stötta nya projektledare, stimulera nyttjande av den personliga kompetensen och ha en flexibel syn på arbetsuppgifter som innebär att medarbetare stimuleras ta nya initiativ och växa med sin uppgift

 • Ledningen ska utveckla en tydlig organisation som lätt uppfattas av utomstående och medarbetare

 • Ledningen ska arbeta för att TMBLs resurser blir tillgängliga på lika villkor för olika institutioner och nyttjare3. Mål till 2025

 • TMBL ska ha utvecklats till en ledande marin fältstation i Europa

 • TMBL ska ha en innovativ forskningsverksamhet och etablerade samarbeten med forskningsinstitut runt om i världen

 • TMBL ska ha utvecklat en internationellt erkänd kapacitet för utbildning i marin ekologi med tyngdpunkt på undervisning inom några profilområden (t.ex. experimentell marin ekologi, kemisk ekologi, biohydrodynamik, bevarandegenetik och kustzonsplanering)

 • TMBLs informationsverksamhet ska inkludera en marin experimentverkstad och naturskola

 • TMBL ska regelbundet ge specialkurser för olika yrkesgrupper såsom, fiskare, lärare, journalister, handläggare vid naturvårdande myndigheter

 • TMBL ska i samverkan med region och kommun ha påbörjat en utveckling av ett Tjärnö Science Park med en handfull innovations- och kunskapsföretag

 


Senast ändrad 15 april 2004 av Martin Larsvik